Egyéb kategória bejegyzései

Tisztelt Támogatott Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi költségvetési forrásához kapcsolódó pályázati kiírások tekintetében a beérkezett szerződéskötési dokumentációk ellenőrzése, támogatási szerződések támogatói aláírása, támogatói okiratok kibocsátása és a  támogatási összegek kifizetése folyamatosan zajlik, melyhez a korábbiakban bekért dokumentumokon túl újabb dokumentumok megküldése nem indokolt, így a kifizetésekkel kapcsolatban a pályázó szervezeteknek további teendője nincs.

Üdvözlettel,

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2018. április 27.-én az EPER rendszerben közleményt adott ki a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, melyben tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak elszámolási határideje 2018. április 30.-a helyett meghosszabbodott. Az új beadási határidő:  2018. május 07.

Amennyiben kérdése van a szakmai és/vagy pénzügyi beszámolóval kapcsolatban keresse irodánkat a 4024 Debrecen, Piac utca 69. szám alatt, vagy kollégánkat a (52)  501 372 telefonszámon.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében pályázati felhívást tett közzé a 2018. évi „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére.

A Tehetségbarát Önkormányzat pályázat a Nemzeti Tehetség Program keretében 2018 áprilisában kerül meghirdetésre a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére. A Tehetségbarát Önkormányzat Díj célja, hogy elismerésben részesítse azon önkormányzatokat, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. Célja hozzájárulni a helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítéséhez, és támogatni a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását, működésük fenntartását.

A díjra két kategóriában lehet pályázni: (1) községek, városok önkormányzatai; (2) megyei jogú városok önkormányzatai és a főváros területén működő kerületi önkormányzatok.

A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtója „Tehetségbarát Önkormányzat Díj”-ban részesül. A díjazott önkormányzatok rendelkezésére bocsátott összeg mindkét kategória esetében 1 500 000 Ft, amelyet a tehetséggondozást támogató tevékenységekre szükséges fordítani. A díjjal együtt jár a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” cím birtoklása és egy ezt igazoló, gravírozott réztábla. A nyertesek továbbá kizárólagos jogosultságot szereznek a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” logó használatára is.

A Tehetségbarát Önkormányzat Díj pályázat részletei a https://tehetsegunk.hu/TBO/ linken olvashatók, további információk és a jelentkezési felület a www.tehetsegunk.hu oldalon érhetők el.

(Forrás: kormany.hu)

Magyarország Kormánya 2018-at a Családok Évének nyilvánította. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben azon szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül valósítanak meg programsorozatokat, rendezvényeket, amely rendezvények, programsorozatok a családok értékét, fontosságát és az egyén személyiségfejlődésében betöltött szerepét erősítik meg, dolgozzák fel.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80.000.000 Ft. Azonban egy pályázó maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. A támogatás intenzitása maximum 90%, valamint minimum 10% önerőre van szükség. A pályázat egyik feltétele, hogy a saját forrás legalább 50%-a készpénz formában kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó rész pedig társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével is lehet fedezni.

A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben kerül átutalásra a pályázó adatai között rögzített pénzintézeti bankszámlaszámra.

A programsorozatot és/vagy rendezvényeket 2018. május 1. és 2019. április 30. között kell megvalósítani.

A pályázatnak egyszeri 2.200 Ft díja van, melyet a pályázat beadásának napjáig szükséges átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára. Közleményben fel kell tüntetni a pályázó szervezet adószámát, valamint „IFJ-GY-18” pályázat kódot.

Kik pályázhatnak?

 1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet).

 1. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén

önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.

Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

Az értékelési szempontrendszer alapján előnyt élveznek azon Pályázók, amelyek az Új Nemzedék Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködési szándéknyilatkozatot kötnek, továbbá azok, amelyek pályázatában fenntarthatósági szempontok is bemutatásra kerülnek.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 1. a) esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. b) az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 6. f) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. i) Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
 10. j) a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
 13. m) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 1. a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER). Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 09. 23:59 perc.

Fontos, hogy jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

Forrás: www.emet.gov.hu

2018. március 19-én megrendezésre került a Hajdú-Bihar Megyei Civil információs Centrum partnerségi napja, melynek témája a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi pályázatainak elszámolási menete volt. A megjelent civil szervezetek képviselői hasznos információkat kaptak az aktuális változásokról, hogy beszámolóiakat hiánytalanul be tudják nyújtani az elszámolási időszakban (2018.április 01. – 2018.április 30.). A rendezvény helyszíne Méliusz Juhász Péter Könyvtár volt.
Amennyiben nem tudott eljönni, de kérdése van a szakmai és/vagy pénzügyi beszámolóval kapcsolatban, keresse munkatársainkat:
Telefonszám: (52) 501 372
E-mail cím: hbmcic@gmail.com

DSC_0027 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0050 DSC_0079

A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, és a tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik bizonyításához támogatásra van szükségük. A támogatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja az általa létrehozott közalapítvány közreműködésével.

A pályázatok benyújtásának határideje március 23. 14:00 óra.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető ezen a linken.

A legjobb pályázatot benyújtók mobil IT eszközökkel gazdagodhatnak. Ezt az ösztöndíjat egyszeri juttatásként ítéli oda az alapítvány kuratóriuma, és reményeik szerint hozzájárulhatnak majd a kimagasló egyéni teljesítmény eléréséhez.

A pályázatot az alapítvány kuratóriuma évente egyszer hirdeti meg, a díjkiosztó ünnepséget városnapján, április 11-én rendezik majd meg.

(Forrás: debrecen.hu)

Debrecen gondoskodó város. A rászorulók támogatásában 2018-ban is számítanak azokra a helyi civil szervezetekre, amelyek közösségteremtő és karitatív szándékkal működnek. Az egyesületek pályázhatnak idén is önkormányzati támogatásra.

A 2018-as költségvetésről hamarosan szavaznak a képviselők, melyet, ha változatlan formában fogadnak el, akkor az idei évben jelentősen emelik a civil, kulturális és ifjúsági alap keretösszegét: a 2017-es 20,4 millió forintról 33 millió forintra. A több mint 60 százalékos növekedéssel szeretnék kifejezni elismerésüket a munkájuk iránt.

Az országban egyedülálló módon Debrecenben működik 17 szervezet együttműködésében a Debreceni Karitatív Testület, amely 2017-ben minden eddiginél több adományt tudott összegyűjteni, majd eljuttatni a rászorulóknak. Tartós élelmiszercsomagokat, műszaki cikkeket, játékokat, tanszereket, ruhát kaphattak a Testület segítségével azok, akik nehéz sorban élnek. Csak az adventi szeretet akcióban több, mint 5 millió forint értékű adományt tudott a szervezet szétosztani.

Az önkormányzat, egyes kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatainak civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében tesz eleget. Az összesen 41 millió Ft támogatást biztosítanak a feladatok ellátására. Refomix, Forrás, Héra A támogatott szervezetek fontos szerepet játszanak a város szociális ellátórendszerében, évek óta kiváló színvonalon látják el feladataikat.

Folytatják a fiatalok támogatását is, a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítványt 800 ezer forinttal, a Cívis Talentum ösztöndíjra, amely személyenként havi 50 ezer forintot jelent, több mint 4 millió forintot, a Békessy Béla sportösztöndíjra 12,3 millió forintot, míg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramra 7,2 millió forintot fordítanak.

(Forrás: debrecen.hu)

A tegnapi nap folyamán megrendezésre került a NEA Információs Tájékoztató Napunk a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum szervezésében.

A rendezvényen Janzsó Ádám – a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium alelnöke tájékoztatta a résztvevőket a NEA-18-SZ pályázati forrásokról, pályázat menetéről, valamint gyakorlati tippeket és tanácsokat adott a sikeres pályázat érdekében. Továbbá az eseményen Borbély Ádám – a „Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” című projekt projektmenedzsere is bemutatta ezen projektet.

A NEA Információs Tájékoztató Napon jelnyelvi tolmács volt.

A rendezvényről készült fényképek itt tekinthetőek meg:

DSCN1316DSCN1320DSCN1331DSCN1323DSCN1329DSCN1336DSCN1337DSCN1381DSCN1394DSCN1427

Csaknem másfél milliárd forintra pályázhatnak civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) szakmai pályázatain január végéig, február elejéig.

A szakmai pályázatokat öt kollégium – Közösségi Környezet, Mobilitás és Alkalmazkodás, Új Nemzedék Jövőjéért, Nemzeti Összetartozás, Társadalmi Felelősségvállalás – írta ki 295-295 millió forint értékben. A pályázatok beadási határideje – kollégiumoktól függően – január 29. és február 1. között lesz.

Az öt kollégiumnál a civil szervezetek százezertől négymillió forintig nyerhetnek el támogatást. A tavalyi tíz százalék önerővel ellentétben idén nem szükséges önrész a szakmai programokra kiírt pályázathoz, illetve “bizonyos feltételek teljesülése esetén” a határon túli szervezetek hazai társpályázó nélkül önállóan is pályázhatnak.

A pályázatok részletes feltételeiről a www.civil.info.hu információs portálon lehet tájékozódni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: hét év alatt a civil szervezetek állami támogatása 70 százalékkal nőtt. Míg 2010-ben 144 milliárd forint állt rendelkezésre erre a célra, 2016-ra 240 milliárd forintra emelkedett ez az összeg.

2017.12.15. péntektől lesznek elérhetőek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jövő évi pályázati kiírásai, amelyekben összesen 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a civil szervezetek számára jelentette be Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

A pályázható összeget működési célra használhatják majd fel a szervezetek. A feltételek a korábbiakhoz képest nem változnak, a pályázatokat harminc napon belül – kollégiumoktól függően – a 2018. január 15. és 18. közötti határidő lejártáig kell benyújtani, a legkisebb pályázható összeg 100 ezer, a legmagasabb pedig 3 millió forint lehet.

A 2,8 milliárd forint pályázati összeg egyenlően oszlik el az öt kollégium között, amelyekben egyenként több mint 562 millió forint áll rendelkezésre.

Előadásában Fülöp Attila kifejtette, a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint Magyarországon több mint 62 ezer bejegyzett civil szervezet van regisztrálva a bíróságokon, nagyobb részük egyesületi formában működik. Ezek közül a tavalyi NEA-kiíráson mintegy 16 ezer szervezet nyújtott be valamilyen pályázatot.

A helyettes államtitkár a civil szervezeteknek juttatott állami támogatásokról szólva elmondta, 2010-ben 144 milliárd forintot, 2015-ben pedig már 202 milliárd forintot fordítottak erre a célra, vagyis öt év alatt 40 százalékkal nőtt a civil szférába az államtól érkező pénz összege.

A jogszabályváltozásoknak köszönhetően kedvezőbb lett a jogi környezet a civilek számára, mivel a múlt év végén életbe lépett a jogszabály-módosítási csomag, a “civil rezsicsökkentés”, amelynek célja a civil szervezetek munkájának könnyítése volt.

Ezzel kapcsolatban számos pozitív jelzés érkezett már vissza a kormányzathoz – jelezte a helyettes államtitkár, kiemelve, hogy nagy segítség volt például az ismételt hiánypótlás intézményének megszüntetése, a bejegyzési kapcsolatban pedig már a kérelmezők mellett a bíróságokat is határidők kötik.

Fülöp Attila a külföldtől támogatott civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényre utalva hangsúlyozta, aki ezt a jogszabályt kritizálja, az nem ismeri a magyarországi civil szervezetek működését és helyzetét.

Magyarországon a civil szervezetek 76 százalékának ötmillió forint alatti árbevétele van, vagyis rájuk ez a törvény nem vonatkozik – mondta az Emmi helyettes államtitkára.

(A törvény szerint annak a szervezetnek, amelynek külföldről származó bevétele éves szinten meghaladja a 7,2 millió forintot, önbevallásos bejelentési kötelezettsége van, ez az információ az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartásában és a www.civil.info weboldalon is megjelenik.)

Fülöp Attila elmondta, az 50 millió forint éves árbevételt meghaladó szervezetek aránya nem éri el az öt százalékot és jelenleg 73 olyan szervezet van, amelyet a külföldi támogatás miatt érint ez a törvény.

Forrás: MTI