Pályázati lehetőség “Fiatalok a családok évében!” címmel

Magyarország Kormánya 2018-at a Családok Évének nyilvánította. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben azon szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül valósítanak meg programsorozatokat, rendezvényeket, amely rendezvények, programsorozatok a családok értékét, fontosságát és az egyén személyiségfejlődésében betöltött szerepét erősítik meg, dolgozzák fel.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80.000.000 Ft. Azonban egy pályázó maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. A támogatás intenzitása maximum 90%, valamint minimum 10% önerőre van szükség. A pályázat egyik feltétele, hogy a saját forrás legalább 50%-a készpénz formában kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó rész pedig társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével is lehet fedezni.

A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben kerül átutalásra a pályázó adatai között rögzített pénzintézeti bankszámlaszámra.

A programsorozatot és/vagy rendezvényeket 2018. május 1. és 2019. április 30. között kell megvalósítani.

A pályázatnak egyszeri 2.200 Ft díja van, melyet a pályázat beadásának napjáig szükséges átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára. Közleményben fel kell tüntetni a pályázó szervezet adószámát, valamint „IFJ-GY-18” pályázat kódot.

Kik pályázhatnak?

 1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet).

 1. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén

önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.

Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

Az értékelési szempontrendszer alapján előnyt élveznek azon Pályázók, amelyek az Új Nemzedék Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködési szándéknyilatkozatot kötnek, továbbá azok, amelyek pályázatában fenntarthatósági szempontok is bemutatásra kerülnek.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 1. a) esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. b) az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 6. f) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. i) Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
 10. j) a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
 13. m) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 1. a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER). Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 09. 23:59 perc.

Fontos, hogy jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

Forrás: www.emet.gov.hu