Borbély Ádám összes bejegyzése

2018. április 27.-én az EPER rendszerben közleményt adott ki a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, melyben tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak elszámolási határideje 2018. április 30.-a helyett meghosszabbodott. Az új beadási határidő:  2018. május 07.

Amennyiben kérdése van a szakmai és/vagy pénzügyi beszámolóval kapcsolatban keresse irodánkat a 4024 Debrecen, Piac utca 69. szám alatt, vagy kollégánkat a (52)  501 372 telefonszámon.

Magyarország Kormánya 2018-at a Családok Évének nyilvánította. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben azon szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül valósítanak meg programsorozatokat, rendezvényeket, amely rendezvények, programsorozatok a családok értékét, fontosságát és az egyén személyiségfejlődésében betöltött szerepét erősítik meg, dolgozzák fel.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80.000.000 Ft. Azonban egy pályázó maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. A támogatás intenzitása maximum 90%, valamint minimum 10% önerőre van szükség. A pályázat egyik feltétele, hogy a saját forrás legalább 50%-a készpénz formában kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó rész pedig társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével is lehet fedezni.

A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben kerül átutalásra a pályázó adatai között rögzített pénzintézeti bankszámlaszámra.

A programsorozatot és/vagy rendezvényeket 2018. május 1. és 2019. április 30. között kell megvalósítani.

A pályázatnak egyszeri 2.200 Ft díja van, melyet a pályázat beadásának napjáig szükséges átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára. Közleményben fel kell tüntetni a pályázó szervezet adószámát, valamint „IFJ-GY-18” pályázat kódot.

Kik pályázhatnak?

 1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet).

 1. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén

önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.

Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

Az értékelési szempontrendszer alapján előnyt élveznek azon Pályázók, amelyek az Új Nemzedék Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködési szándéknyilatkozatot kötnek, továbbá azok, amelyek pályázatában fenntarthatósági szempontok is bemutatásra kerülnek.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

 1. a) esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. b) az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. e) kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 6. f) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. i) Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
 10. j) a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
 13. m) jogszabály által vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 1. a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER). Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 09. 23:59 perc.

Fontos, hogy jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

Forrás: www.emet.gov.hu

2018. március 19-én megrendezésre került a Hajdú-Bihar Megyei Civil információs Centrum partnerségi napja, melynek témája a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi pályázatainak elszámolási menete volt. A megjelent civil szervezetek képviselői hasznos információkat kaptak az aktuális változásokról, hogy beszámolóiakat hiánytalanul be tudják nyújtani az elszámolási időszakban (2018.április 01. – 2018.április 30.). A rendezvény helyszíne Méliusz Juhász Péter Könyvtár volt.
Amennyiben nem tudott eljönni, de kérdése van a szakmai és/vagy pénzügyi beszámolóval kapcsolatban, keresse munkatársainkat:
Telefonszám: (52) 501 372
E-mail cím: hbmcic@gmail.com

DSC_0027 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0050 DSC_0079

A tegnapi nap folyamán megrendezésre került a NEA Információs Tájékoztató Napunk a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum szervezésében.

A rendezvényen Janzsó Ádám – a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium alelnöke tájékoztatta a résztvevőket a NEA-18-SZ pályázati forrásokról, pályázat menetéről, valamint gyakorlati tippeket és tanácsokat adott a sikeres pályázat érdekében. Továbbá az eseményen Borbély Ádám – a „Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” című projekt projektmenedzsere is bemutatta ezen projektet.

A NEA Információs Tájékoztató Napon jelnyelvi tolmács volt.

A rendezvényről készült fényképek itt tekinthetőek meg:

DSCN1316DSCN1320DSCN1331DSCN1323DSCN1329DSCN1336DSCN1337DSCN1381DSCN1394DSCN1427

Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az esetleges retorziókat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre.
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.
Forrás: Birosag.hu

Egyesületünk immár harmadik éve szervezte meg a “Civil Piknik” elnevezésű rendezvényét. Az esemény célja, hogy a városban működő civil szervezetek élő kapcsolatot tudjanak kialakítani egymással. A “Piknik”  során biztosítottuk számukra, hogy egymás munkáját jobban megismerhessék, amelynek az eredményeként újabb együttműködések kialakítására is lehetőség nyílik.

A rendezvény helyszíne megfelelő légkört biztosított fent tervezett célunk megvalósulására. A kellemes hangulathoz hozzájárultak a kötetlen beszélgetések, valamint egy közös ebéd elfogyasztása is.

A szervezetek képviselői valamennyien köszönetüket fejezték ki egyesületünk felé és egyértelműen kinyilvánították, miszerint valóban szükség van az ilyen partnerséget, kapcsolat és közösségépítést megcélozó rendezvényekre.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Új Egészség Alapítványnak és a HumánHáló-nak a szervezésben és lebonyolításban való aktív részvételt!

DSCN0726 DSCN0732 DSCN0742 DSCN0744

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet. A gazdálkodó szervezetek körébe a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján az egyesület és az alapítvány is beletartozik. Ennélfogva a civil szervezeteknek mindenképpen szükséges az úgynevezett Cégkapun regisztrálniuk magukat, mivel 2018. január 1-jétől kezdődően mind a kapcsolattartás, mind a hivatalos dokumentumok megküldése ezen a felületen keresztül történik. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás megjelent a Civil Információs Portál felületén.

A Cégkapu felületén való regisztráció végső határideje 2017. december 31-én jár le, amelyet addig a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html oldalon tehetnek meg. Amennyiben kérdés merülne fel a regisztrációval kapcsolatosan, a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon, vagy az ekozig@1818.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.”

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.” című pályázati kiírása.
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezet által gyűjtött, a számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő és a Civil tv. 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összeg legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot.
Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.

A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A pályázatokat legkésőbb 2017. augusztus 21. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei.

Egyesületünk, a Civilek a Fiatalokért Egyesület „Gyermeknevelés, -gondozás” címmel workshopot tart 2017.06.21-én az EFOP-1.2.1-15-2016-00681 számú projekt keretein belül.

Program:

 1. Bemutatkozás (előadó, hallgatók )
 2.  Az egészséges életmód elméleti áttekintése a gyermek szükségleteit szem előtt tartva
 3.  Loui élete – egészséges életmódja (kisfilm megtekintés)
 4.  Beszélgetés a látottakról (kérdések, gondolatok megfogalmazása).

SZÜNET

 1. Játék – csapatépítő játék az egészséges élet egyik elengedhetetlen kelléke: Székfoglaló
 2.  A helyes étkezés és mozgás mint az egészséges életmód alapjai, a gyermek szervezetének egészséges működéséhez fontos tevékenységek
 3.  Játék a nevekkel
 4. Az egészséges élethez szükséges pozitív szemlélet alakítása (100 szó a gyermek pozitív megerősítésére).

SZÜNET

 1. A mozgás mint az egészséges életforma egyik elengedhetetlen pillére
 2.  Mozgásötletek.
 3.  Receptötletek
 4. Kötetlen beszélgetés, kérdés, egyéni vélemények meghallgatása.

A meghívó IDE kattintva érhető el, kérjük részvételi szándékukat jelezzék a hbmcic@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620/220-2921-es telefonszámon.

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni.

A beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet, az elektronikus eljárásra kötelezett szervezet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), egyéb esetben papír alapon – eredetben vagy hitelesített másolatban – megküldi az Országos Bírósági Hivatal (OBH)- 1363 Budapest, Pf.24. – részére, vagy személyesen is leadhatja az OBH Országos Nyilvántartási Iroda Ügyfélszolgálati Irodájában (1055 Bp., Szalay u. 16.).

A beszámolók gyors és hatékony feldolgozása és az ügytorlódás elkerülése érdekében kérjük, hogy a beküldésnek csak egyik útját szíveskedjenek választani.

Az Országos Nyilvántartási Iroda ügyfélfogadási ideje, telefonon és személyesen:

Hétfő-Csütörtök: 9.00-16.00 óra
Péntek: 9.00-13.00 óra

Telefon:
+36-1/354-4165
+36-1/354-4115
+36-1/354-4295

Ebben az időszakban a telefonhívások száma is megnövekszik. Amennyiben munkatársaink a leterhelt telefonvonalak miatt nem elérhetőek, kérjük, hogy kérdéseiket a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen tegyék fel, minden esetben választ fogunk adni.

Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy az OBH frissítette a már meglévő nyomtatványokat a korábbi évekre vonatkozó beszámolók benyújtásának megkönnyítése érdekében, valamint bővítette az alábbi nyomtatványverziókkal, hogy ezzel is segítséget nyújtson a civil szervezetek számára.

Az új nyomtatványok ezen az oldalon érhetőek el.Kérjük, hogy a problémamentes feldolgozás érdekében, amennyiben a beszámolót postai úton kívánják előterjeszteni, úgy a P jelzésű nyomtatványokat szíveskedjenek kitölteni!

Forrás: https://goo.gl/VFMCQs